АТТЕСТАЦИЯ

AIKIJUJUTSU YOSEIKAN EXAMINATION niDAN

 

Kote waza:

Kihon waza:

Gyaku Kote Gaeshi: Yokomen Uchi

Kote Kudaki: Sode Dori (Ushiro Ukemi / Kata Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Dosokute Dori / Junte Dori / Tsuki Chudan  

 

Ude Waza:

Kihon Waza:

Juji Garami:Ryote ippo Dori

Ude Garami: Ura Yokomen Uchi

Ude Kakae Mae Hiki Otoshi ( Irimi/ Tenkan): Tsuki Chudan 

Ude Kakae Sutemi : Tsuki Chudan

Henka Waza : Junte Dori / Riote Dori / Ushiro Riote Dori/ Tsuki Jodan / Omote yokomen Uchi

 

Tai Waza :

Kihon Waza: Mae Hiki Otoshi:Tsuki Jodan

Te Uchi Mata Gaeshi: Tsuki Jodan

Koshi Nage: Ryote Dori (Juji Garami / Ude Kansetsu)

Henka Waza: Juji Jime / Ryote Dori / Ushiro Ryote Dori / Omote Yokomen Uchi / Shomen Uchi

 

Tobu waza:

Kihon waza:

Hachi Mawashi: Dosokute Dori (Ushiro Kubi Kansetsu)

Henka Waza: Tsuki Chudan (Irimi) / Tsuki Jodan

 

Ashi waza:

Kihon waza:

Ko Uchi Gari: Tsuki Chudan

 

Emono waza: To no Nage Kata

Ashi Tori Oshi Taoshi (Omote Yokomen Uchi)

Yuki Chigae (Maki Uchi)

Kote Gaeshi (Maki Uchi)

Tembin Nage (O Gasumi)

Ura Mukae Daoshi (Maki Uchi)

 

Kata: Aikijujutsu Yoseikan Tanto no Kata

Hiji Kudaki: Tsuki Chudan

Kote Gaeshi: Tsuki Chudan

Tembin Nage: Tsuki Chudan

Yuki Chigae: Tsuki Chudan

Hiji Mage Hikitate: Tsuki Chudan

Hiki Otoshi (Irimi): Omote Yokomen Uchi

Kataha Otoshi: Omote Yokomen Uchi

Kamnuki Hikitate: Omote Yokomen Uchi

Robuse: Ura Yokomen Uchi

Hiji Kudaki: Ura Yokomen Uchi

 

Randori :  

Futari No Randori

Futari No Randori: Goshinjutsu Te-Geri Waza Chikara Randori: Tanto / Tambo