Aikijujutsu – Yoseikan

аттестация

Aikijujutsu Yoseikan Examination sho-dan

 

Te hodoki-kihon-kata:

       Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

       Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

 

Kote Waza:

Kihon Waza:

Kote Gaeshi: Tsuki Chudan (Kata Kansetsu Gatame / Juji Gatame)

Negi Kote Gaeshi: Tsuki Jodan (Kata Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Ushiro Riote Dori / Omote Yokomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

Kihon Waza:

Yuki Chigae: Tsuki Jodan (Ude Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ushiro Kube Shime Katate Dori / Ura Yokomen Uchi

 

 

Ude Waza:

Kihon Waza:

Shiho Nage: Omote Yokomen Uchi (Ude Kansetsu Gatame)

Tembin Nage: Dosokute Dori (Hiji Kansetsu Gatame)

Robuse: Dosokute Dori (Kata Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Ushiro Hiji Kudaki: Tsuki Chudan (Hiji Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Henka Waza: Junte Dori (Irimi / Tenkan) / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ura Yokomen Uchi

 

 

Tai Waza:

Kihon Waza:

Mukae Daoshi: Ura Yokomen Uchi (Kata Kansetsu Gatame)

Ura Mukae Daoshi: Mae Geri Ushiro

Hiki Otoshi: Tsuki Jodan (Tenkan)

Ushiro Kata Otoshi: Omote Yokomen Uchi

Henka Waza: Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Tsuki Jodan

 

Ashi Waza:

Kihon Waza:

Ashi Tori Sukui Taoshi: Mae Geri

Ashi Tori Sukui Nage: Ushiro Geri

Ashi Gaeshi: Mawashi Geri Chudan / Jodan (Ashi Gatame)

Ashi Tori Oshi Taoshi: Tsuki Chudan

Rio Ashi Dori: Tsuki Jodan

 

Kata:

Tsuki Uchi No Kata

Happoken No Kata

Tambo No Kata

Tanto No Kata

Keri Goho No Kata

 

Tai-sabaki-no-kata Shodan (Aikijujutsu-Yoseikan)

1 Nagashi (soto)                    
Hiki-otoshi – tsuki-chudan
Nagashi (uchi)
Kubioshi-sutemi – tsuki-chudan


2 Hiraki (soto)
Soto-waki-tori-sutemi – tsuki-chudan
Hiraki (uchi)
Ashi-tori-oshi-taoshi  - tsuki-chudan


3 Irimi (soto)
Mukae-daoshi – tsuki-chudan
irimi (uchi)
Ko-uchi-gari – tsuki-chudan


4 O-irimi (soto)
O-soto-gari – tsuki-chudan
O-irimi (uchi)
Kata-garuma – tsuki-chudan


5 O-irimi-senkai (soto)
O-irimi-tomoë – tsuki-chudan

 

Randori: Futari no randori

 Futari No Randori: Goshinjutsu Re-Geri Waza