Aikijujutsu – Yoseikan

аттестация

Aikijujutsu Yoseikan Examination 1  kyu

Физическая подготовка: На усмотрение аттестационной комиссии

UKEMI:Все виды укеми

Tai-sabaki: Все виды тай сабаки

ATEMI – WAZA: На усмотрение аттестационной комиссии

 

Te Hodoki-Kihon-Kata:

       Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

 

Kote waza:

Kihon waza:

Kote Gaeshi: Tsuki Chudan (Kata Kansetsu Gatame / Juji Gatame)

Negi Kote Gaeshi: Tsuki Jodan (Kata Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Ushiro Riote Dori / Ura Yokomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Kihon Waza:

Yuki Chigae: Tsuki Jodan (Ude Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ushiro Kube Shime Katate Dori / Ura Yokomen Uchi

Ude waza:

Kihon waza:

Shiho Nage: Omote Yokomen Uchi (Ude Kansetsu Gatame)

Tembin Nage: Dosokute Dori (Hiji Kansetsu Gatame)

Robuse: Dosokute Dori (Kata Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Ushiro Hiji Kudaki: Tsuki Chudan (Hiji Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Henka Waza: Junte Dori (Irimi / Tenkan) / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ura Yokomen Uchi

Tai waza:

Kihon waza:

Mukae Daoshi: Ura Yokomen Uchi (Kata Kansetsu Gatame)

Ura Mukae Daoshi: Mae Geri

Ushiro Hiki Otoshi: Tsuki Jodan (Tenkan)

Ushiro Kata Otoshi: Omote Yokomen Uchi

Henka Waza: Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Ushiro Riote Dori

Ashi waza:

Kihon waza:

Ashi Tori Sukui Taoshi: Mae Geri

Ashi Tori Sukui Nage: Ushiro Geri

Ashi Gaeshi: Mawashi Geri Chudan / Jodan (Ashi Gatame)

Ashi Tori Oshi Taoshi: Tsuki Chudan

Rio Ashi Dori: Tsuki Jodan

Kata:

Tsuki Uchi No Kata

Happoken No Kata

Tambo No Kata

Tanto No Kata

Keri Goho No Kata

 

Hojo-Undo: Negi-Gaeshi \ Nigiri-Gaeshi \ Oshi-Gaeshi \ Shinogi \ Tsuppari

Aiki-nage: Junte Dori \ Riote Dori (2 Forms) \ Riote Ippo Dori \ Ushiro Riote Dori Tsuki Chudan \ Ura Yokomen Uchi \ Omote Yokomen Uchi

Randori:Free Randori 2 attackers