Aikijujutsu – Yoseikan

аттестация

Aikijujutsu Yoseikan Examination 2  kyu

 

Физическая подготовка: На усмотрение аттестационной комиссии

UKEMI: Все виды укеми

Tai-sabaki: Все виды тай сабаки

ATEMI – WAZA: На усмотрение аттестационной комиссии

TAYJUTSU

Освобождения от захватов

Освобождения от захватов с ударами

      Junte Dori – Kote Gaeshi

Dosokute Dori – Hiki Otoshi Irimi

Riote Ippo Dori – Robuse

Riote Dori – Ushiro Kata Otoshi

Mae Eri Dori – Hiji Kudaki

 

Tsuki Chudan – Kote Gaeshi

Tsuki Chudan – Hiki Otoshi Irimi

Tsuki Chudan – Robuse

Tsuki Chudan – Ushiro Kata Otoshi

Tsuki Chudan – Hiji Kudaki

 

Shomen Uchi – Kote Gaeshi

Shomen Uchi – Hiki Otoshi Irimi

Shomen Uchi – Robuse

Shomen Uchi – Ushiro Kata Otoshi

Shomen Uchi – Hiji Kudaki

 

Te hodoki-kihon-kata:

      Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

 

Hojo-Undo: Negi-Gaeshi \ Nigiri-Gaeshi \ Oshi-Gaeshi \ Shinogi \ Tsuppari

 

Aiki-nage: Junte Dori \ Riote Dori (2 Forms) \ Riote Ippo Dori \ Ushiro Riote Dori Tsuki Chudan \ Omote Yokomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

        

Kote waza:

Kihon waza:

Kote Gaeshi: Tsuki Chudan (Kata Kansetsu Gatame / Juji Gatame)

Negi Kote Gaeshi: Tsuki Jodan (Kata Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Ushiro Riote Dori / Ura Yokomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Kihon Waza:

Yuki Chigae: Tsuki Jodan (Ude Kansetsu Gatame)

Henka Waza: Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ushiro Kube Shime Katate Dori / Ura Yokomen Uchi

Ude waza:

Kihon waza:

Shiho Nage: Omote Yokomen Uchi (Ude Kansetsu Gatame)

Tembin Nage: Dosokute Dori (Hiji Kansetsu Gatame)

Robuse: Dosokute Dori (Kata Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Ushiro Hiji Kudaki: Tsuki Chudan (Hiji Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Henka Waza: Junte Dori (Irimi / Tenkan) / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Ura Yokomen Uchi

Tai waza:

Kihon Waza:

Mukae Daoshi: Ura Yokomen Uchi (Kata Kansetsu Gatame)

Ura Mukae Daoshi: Mae Geri

Ushiro Hiki Otoshi: Tsuki Jodan (Tenkan)

Ushiro Kata Otoshi: Omote Yokomen Uchi

Henka Waza: Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Ushiro Riote Dori

Randori:Free Randori 2 attackers