Aikijujutsu – Yoseikan

аттестация

Aikijujutsu Yoseikan Examination 4  kyu

 

Физическая подготовка: На усмотрение аттестационной комиссии

UKEMI: Все виды укеми

Tai-sabaki: Все виды тай сабаки

 

ATEMI - WAZA

Heyko dachi Atemi 

      Tsuki Chudan

Uraken Uchi

Hidza Geri

Mae Geri

Mawashi Geri

Ushiro Geri

Удары в стойке Kamae

Kizame Tsuki

Gyaku Tsuki

Hidza Geri

Mae Geri

Mawashi Geri

Ushiro Geri

Комбинации ударов

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Hidza Geri

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Mae Geri

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Ushiro Geri

Удары в движении

Oi Tsuki

Gyaku Tsuki

Kizame Tsuki

Mae Geri

Mawashi Geri

Ushiro Geri

TAYJUTSU

Освобождения от захватов

Освобождения от захватов с ударами

      Junte Dori – Kote Gaeshi

Dosokute Dori – Hiki Otoshi Irimi

Riote Ippo Dori – Robuse

Riote Dori – Ushiro Kata Otoshi

Mae Eri Dori – Hiji Kudaki

 

Tsuki Chudan – Kote Gaeshi

Tsuki Chudan – Hiki Otoshi Irimi

Tsuki Chudan – Robuse

Tsuki Chudan – Ushiro Kata Otoshi

Tsuki Chudan – Hiji Kudaki

 

Shomen Uchi – Kote Gaeshi

Shomen Uchi – Hiki Otoshi Irimi

Shomen Uchi – Robuse

Shomen Uchi – Ushiro Kata Otoshi

Shomen Uchi – Hiji Kudaki

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

Kote Waza:

Kihon Waza:

Kote Gaeshi: Tsuki Chudan (Kata Kansetsu Gatame / Juji Gatame)

Negi kote Gaeshi: Tsuki Jodan (Kata Kansetsu Gatame)

Yuki Chigae:Tsuki Jodan (Ude Kansetsu Gatame)

Ude Waza:

Kihon Waza:

Tembin Nage: Dosokute Dori (Hiji Kansetsu Gatame)

Robuse: Dosokute Dori (Kata Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

Tai Waza:

Kihon Waza:

Ura Mukae Daoshi: Mae Geri

Ushiro Hiki Otoshi: Tsuki Jodan (Tenkan)

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori

Ushiro Riote Dori

Riote Ippo Dori

Randori Free Randori 1 Attacker