Aikijujutsu – Yoseikan

аттестация

Aikijujutsu Yoseikan Examination 6  kyu

 

Физическая подготовка: На усмотрение аттестационной комиссии

UKEMI

3 вида перекатов
Страховка падения на спину
Страховка падения на бок
Страховка падения вперёд
Mae Ukemi
Ushiro Ukemi
Yoko Ukemi
Yoko Ukemi Tai Otoshi

Передвижения

        Nagashi
        Hiraki
        Irimi
        O-Irimi
        O-Irimi-Senkai

Tai-sabaki с партнером :

        Nagashi
        Hiraki
        Irimi
        O-Irimi
        O-Irimi-Senkai

 

ATEMI - VADZA

Heyko dachi Atemi Kata

        Tsuki Chudan

        Uraken Uchi

        Hidza Geri

        Mae Geri

        Mawashi Geri

        Ushiro Geri

Удары в стойке Kamae

        Kizame Tsuki

        Gyaku Tsuki

        Hidza Geri

        Mae Geri

        Mawashi Geri

        Ushiro Geri

Комбинации ударов

        Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki

        Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Hidza Geri

        Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Mae Geri

        Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri

Удары в движении

        Oi Tsuki Chudan

        Shomen Uchi

        Kizame Tsuki

        Mae Geri

        Mawashi Geri

        Ushiro Geri

 

TAYJUTSU

Освобождения от захватов

Освобождения от захватов с ударами

        Junte Dori – Kote Gaeshi

        Dosokute Dori – Hiki Otoshi Irimi

        Riote Ippo Dori – Robuse

        Riote Dori – Ushiro Kata Otoshi

        Mae Eri Dori – Hiji Kudaki

 

Tsuki Chudan – Kote Gaeshi

Tsuki Chudan – Hiki Otoshi Irimi

Tsuki Chudan – Robuse

Tsuki Chudan – Ushiro Kata Otoshi

Tsuki Chudan – Hiji Kudaki

 

Shomen Uchi – Kote Gaeshi

Shomen Uchi – Hiki Otoshi Irimi

Shomen Uchi – Robuse

Shomen Uchi – Ushiro Kata Otoshi

Shomen Uchi – Hiji Kudaki

 

Kote waza:

Kihon waza:
Kote Gaeshi: Tsuki Chudan (Kata Kansetsu Gatame / Juji Gatame)

Negi Kote Gaeshi: Tsuki Jodan (Kata Kansetsu Gatame)

Ude waza:

Kihon waza:

Robuse: Dosokute Dori (Kata Kansetsu Gatame / Waki Gatame)

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori