АТТЕСТАЦИЯ

AIKIJUJUTSU YOSEIKAN EXAMINATION Yondan

Sutemi waza: Yoseikan Nikajo Sutemi Waza

Do gaeshi sutemi: tsuki chudan

Uchi maki komi sutemi: tsuki chudan

O irimi tomoe sutemi: tsuki chudan

Kamnuki oshi sutemi: tsuki chudan

Kamnuki oshi sutemi (henka): tsuki chudan

Kamnuki hikitate sutemi: tsuki chudan

Soto waki tori kubi oshi sutemi: tsuki chudan

Ushiro sutemi: tsuki chudan

  

Sutemi waza: Yoseikan Sankajo Sutemi Waza

Kubi daki sutemi: ura yokomen uchi (kesa gatame)

Tembin kata sutemi: omote yokomen uchi

Kata garuma sutemi: tsuki jodan

Kubi dori sutemi: tsuki chudan

Ude maki sutemi: ryo sode dori

Hazu oshi sutemi: dosokute dori

Uchi maki komi nage sutemi: ryote dori (kamnuki hikitate)

 

Kata:

Hyori no Kata

 

Randori: Futari no randori

Futari no randori: goshinjutsu te-geri waza

Chikara randori: tanto / tambo