АТТЕСТАЦИЯ

AIKIJUJUTSU YOSEIKAN EXAMINATION Sandan

Ude waza:

Kataha otoshi: tsuki chudan / sode dori

Ura kataha otoshi: omote yokomen uchi (irimi) / ushiro ryote dori / junte dori

Mae hiji kudaki: ushiro uwate dori / ura yokomen uchi / tsuki chudan

 

Tai waza:

Do gaeshi: juji jime / omote yokomen uchi / tsuki chudan / tsuki jodan

Gyaku do gaeshi: tsuki jodan

 

Tobu waza:

Mae tobu nage: tsuki chudan

Gyaku mae tobu nage: omote yokomen uchi / tsuki jodan

 

Shime waza:

Eri jime: omote yokomen uchi / tsuki chudan

Hadaka jime: tsuki chudan

 

Hikitate waza:

Kamnuki hikitate: junte dori

Hiji mage hikitate: tsuki jodan

 

Sutemi waza: Yoseikan Ikajo Sutemi Waza

Kubi oshi sutemi: tsuki chudan

Hazu oshi sutemi: tsuki chudan

Harite sutemi: tsuki chudan

Hiji kakae sutemi: tsuki chudan

Soto waki tori sutemi: tsuki chudan

Ude tomoe irimi sutemi: tsuki chudan

Motari komi sutemi: tsuki chudan

Ushiro irimi kata garuma sutemi: tsuki chudan

Kataha jime sutemi: tsuki chudan

Ura kataha sutemi: tsuki chudan

 

Kata: Ken Ryu no Kata

Ken Ryu no Kata (Kumi tachi):

Kote geri (Kiri otoshi): tsuki

Kote geri, o gasumi: tsuki

Kesa geri, do geri, maki uchi men: omote yokomen uchi

Kote geri: maki uchi men

Kubi geri: maki uchi men 11

Torii, kubi geri: maki uchi men

Ken Ryu no Kata (Tai jutsu):

Kote gashi: shomen uchi

Kataha otoshi: tsuki chudan (hidari)

Shiho nage: omote yokomen uchi

Robuse: shomen uchi

Mukae daoshi: shomen uchi

Do gaeshi: yokomen uchi

 

 

Randori:

Futari no randori

Futari no randori: goshinjutsu te-geri waza

Chikara randori: tanto / tambo