Aikido – aIkikai

аттестация

Aikido - aIkikai  Examination 2 kyu

не менее 3 месяцев или 50 часов занятий после 3 кю

tachi waza

shomen uchi- shiho nage

    - kaiten nage

yokomen uchi-gokyo

katate dori- shiho nage (omote,ura)

                    - irimi nage
                    - kote gaeshi
                    - kaiten nage
                    -jiyu waza

kata dori- ikkyo (omote,ura)

               - nikyo (omote,ura)
               - sankyo (omote,ura)
               - yonkyo (omote,ura)

ryote dori- koshi nage

                  -juji garami

ushiro tekubi dori-   shihonage

                               -   koshinage
                               -   jujinage

morote dori     - nikkyo

 

hanmi handachi  waza

shomen uchi    - irimi nage

katate dori         - shiho nage (omote,ura)

        - nikkyo

yokomen uchi   - kote gaeshi

suwari waza

shomen uchi- ikkyo (omote,ura)

                        - nikyo (omote,ura)
                        - sankyo (omote,ura)
                        - yonkyo (omote,ura)

kata dori- ikkyo (omote,ura)

              - nikyo (omote,ura)
              - sankyo (omote,ura)
              - yonkyo (omote,ura)

 

Freestyle - от 2 атак

Теоретический экзамен:

курсовая работа (теоретическое описание и обоснование технических элементов Айкидо).