AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION Yondan

 

 

10 min Shodan, Nidan, Sandan

Kata: Hyori-no-kata

Randori: Tanto

                  Tambo

          Jo

            Ken