Aikido – Yoseikan

аттестация

Aikido Yoseikan Examination 1 kyu

 

 

Tai-Sabaki With Partner: Nagashi / Hiraki / Irimi / O-Irimi / O-Irimi-Senkai

 

Ukemi-waza:  Mae Ukemi / Ushiro Ukemi / Yoko Ukemi / Yoko Ukemi Tai Otoshi

 

Henka Waza: Kote Waza

Kote Gaeshi:  Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

Negi Kote Gaeshi:  Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Yuki Chigae: Dosokute Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Riote Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi  

 

Henka Waza: Ude Waza 

Shiho Nage: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Ushiro Riote Dori /

Tembin Nage: Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi / Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Dori / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Robuse: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Ippo Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Rio Kata Dori / Ushiro Rio Sode Dori / Ushiro Shitate Dori / Ushiro Uwate Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Ippo Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Rio Kata Dori / Ushiro Rio Sode Dori / Ushiro Shitate Dori / Ushiro Uwate Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi /

 

Henka waza: Tai waza 

Mukae Daoshi: Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi 

Ushiro Hiki Otoshi: Sode Dori / Tsuki Chudan (Tenkan) / Omote Yokomen Uchi (Irimi)

Ushiro Kata Otoshi:  Tsuki Chudan / Omote Yokomen Uchi 

 

Suwari Waza: 

Kote Gaeshi:  shomen-uchi 

Robuse: shomen-uchi 

Mukae Daoshi:shomen-uchi 

 

Wa-no-seishin( Aiki-nage): Junte / Riote Dori (2 Forms) / Riote Ippo Dori / Ushiro Riote Dori

Canalisation ( Aiki-nage) : Tsuki Chudan / Omote Yokomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

Randori: Ju no randori against 2 attackers (tanto or tambo is possible)