Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 2 kyu

 

Hojo-Undo:Negi-Gaeshi \ Nigiri-Gaeshi \ Oshi-Gaeshi \ Shinogi \ Tsuppari

Aiki-NageJunte Dori \ Riote Dori (2 Forms) \ Riote Ippo Dori \ Ushiro Riote Dori Tsuki Chudan \ Ura Yokomen Uchi \ Omote Yokomen Uchi

 

Henka Waza: Kote Waza

Kote Gaeshi -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Negi Kote GaeshiJunte Dori \ Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Yuki Chigae Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Kote Kudaki - Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Robuse -Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Sode Dori \ Mae Eri Dori \ Riote Dori \ Ushiro Rio Kata Dori \ Ushiro Rio Sode Dori \ Ushiro Rio Katate Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Ushiro Rio Kata Dori \ Ushiro Rio Sode Dori \ Ushiro Rio Katate Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Shiho Nage -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi \ Ushiro Riote Dori

Tembin Nage - Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Omote Yokomen Uchi

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshi – Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Hiki Otoshi  Irimi -Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: - Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Suwari waza

Robuse­  - Shomen-Uchi

Kote Gaeshi - Shomen-Uchi

Mukae Daoshi -Shomen-Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

Free Randori 1 attackers