Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 3 kyu

 

Henka waza: Kote waza

Kote Gaeshi - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Negi Kote GaeshiJunte Dori \ Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Yuki ChigaeDosokute Dori \ Sode Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Kote Kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Shiho NageJunte Dori \ Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi

Tembin Nage - Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi

Robuse -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \

Ushiro Hiji Kudaki -Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi \Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshiDosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Hiki Otoshi Irimi - Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Ushiro Riote Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori (2 варианта)

Free Randori 1 Attackers