AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION SANDAN

 

 

Henka waza: Ude waza

Kataha otoshi:   sode-dori / tsuki-chudan

Ura kataha otoshi: 

sode-dori / ushiro-ryote-dori / ushiro-kube-shime / tsuki-chudan  / ura-yokomen-uchi /

shomen-uchi / dosokute dori / ryote dori /mae eri dori /ushiro kubi shime katate dori

Mae hiji kudaki:  ushiro-uwate-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi

 

Henka waza:

Tai waza

Do gaeshi:

 shomen-uchi / omote-yokomen-uchi / ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / dosokute dori / junte dori  / tsuki jodan / ushiro ryote dori

Gyaku do gaeshi:       tsuki-jodan

 

Henka waza:

Tobu waza

Hachi mawashi: 

ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / dosokute dori / junte dori / shomen uchi / tsuki jodan

Mae tobu nage:     tsuki chudan / tsuki jodan  / shomen uchi / omote yokomen uchi

Gyaku mae tobu nage:     tsuki chudan / tsuki jodan  / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Henka waza:

Shime waza

Eri jime:                tsuki chudan / tsuki jodan / shomen uchi / omote yokomen uchi

Kataha jime:       tsuki chudan / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Henka waza:

Hikitate waza

Kannuki hikitate: dosokute dori / tsuki chudan / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Hiji mage hikitate:               tsuki chudan / tsuki jodan      

 

Kata:

Emono waza: Ken Ryu no Kata:                       Kote gaeshi                             Tsuki chudan

Ura kataha                             Tsuki chudan

Shiho nage                             Omote yokomen uchi

Robuse                                  Maki uchi

Mukae daoshi                        Maki uchi

Do gaeshi                              Men uchi

Tai Jutsu: Ken Ryu no Kata:           Tsuki chudan (migi)        Kote gaeshi

Tsuki chudan (hidari)         Ura kataha

Omote yokomen uchi (migi)  Shiho nage

Shomen uchi (migi)               Robuse

Shomen uchi (migi)                               Mukae daoshi

Omote yokomen uchi (migi)  Do gaeshi

 

Wa-no-seishin( Aiki-nage): free

Canalisation ( Aiki-nage) : free