AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION NIDAN

 

Henka waza:

Kote waza

 

Gyaku kote gaeshi:  junte-dori / dosokute dori / tsuki-chudan / omote-yokomen-uchi

 

Kote kudaki:   junte-dori / dosokute-dori (ushiro-ukemi /Kata Kansetsu) / sode-dori  / mae eri dori

 

Henka waza:

Ude waza

 

Ura ude nage:  ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori / ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro kubi shime katate dori

Juji garami:  ryote-ippo-dori / ryote-dori / ushiro-ryote-dori

Ude garami: junte-dori / dosokute dori / ushiro-ryote-dori / tsuki-jodan / ura-yokomen-uchi

Ude kakae mae hiki otoshi:      tsuki-chudan (irimi / tenkan)

 

Henka waza:

Tai waza

 

Mae hiki otoshi:  tsuki-jodan / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Te uchi mata gaeshi: tsuki-jodan

Koshi nage:  ryote-dori / ushiro-ryote-dori / omote-yokomen-uchi

 

Kata

Emono waza: Tanto no kata:                  Hiji-kudaki                             tsuki-chudan

Kote-gaeshi                            tsuki-chudan

Tembin-nage                          tsuki-chudan

Yuki-chigae (irimi)                 tsuki-chudan

Hiji-mage-hiki-tate                 tsuki-chudan

Hiki-otoshi (irimi)                  omote-yokomen-uchi

Kataha-otoshi (irimi)              omote-yokomen-uchi

Kannuki-hikitate                     omote-yokomen-uchi

Robuse                                  ura-yokomen-uchi

Hiji-kudaki                             ura-yokomen-uchi

Emono waza: To no nage waza:            Ashi tori oshi taoshi               omote yokomen uchi

      Yuki chigae                            maki uchi

      Kote gaeshi                            maki uchi

      Tembin nage                           o gasumi

      Ura mukae  daoshi                 maki uchi

Emono waza: Jo no nage waza:         Mukae daoshi                         shomen uchi

Tembin nage                           tsuki chudan

Juji garami                             tsuki chudan

                                                                     Kote gaeshi                             tsuki chudan

                                                                      Gyaku mae tobu nage             tsuki chudan

Emono waza: Jo no osae waza:          Ushiro hiji kudaki (hiji kansetsu)           tsuki chudan

Kote kudaki (hiji kansetsu)    tsuki chudan

Robuse (hiji kansetsu)           tsuki chudan 

Ushiro eri jime (eri jime)        tsuki chudan 

Wa-no-seishin( Aiki-nage):                 junte / ryote-dori (2 forms) / ryote-ippo-dori / ushiro-ryote-dori

Canalisation ( Aiki-nage) : tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi

 

Randori:                Ju no randori aiki-waza: unarmed and with tanto / tambo

                             Jo no randori nage waza: randori against jo