Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination Sho-dan

           Tai-sabaki with partner:  nagashi / hiraki / irimi / o-irimi / o-irimi-senkai

Ukemi-waza:   mae ukemi / ushiro ukemi / yoko ukemi / yoko-ukemi-tai-otoshi

 

Henka waza: Kote waza

Kote gaeshi: junte-dori / dosokute dori / ushiro-ryote-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Negi kote gaeshi:  junte-dori / dosokute dori /  ushiro-ryote-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Yuki chigae:  sode-dori / ushiro-ryote-dori / ushiro-kube-shime / tsuki-chudan  / ura-yokomen-uchi /shomen-uchi / dosokute dori / ryote dori /mae eri dori /ushiro kubi shime katate dori / tsuki jodan  

 

Henka waza: Ude waza 

Shiho nage:  junte-dori / dosokute dori / ryote dori / shomen-uchi /ushiro-ryote-dori /mae eri dori / omote-yokomen-uchi

Tembin nage:  junte-dori / dosokute dori / ryote dori / sode-dori / ushiro-ryote-dori / shomen-uchi / omote-yokomen-uchi / tsuki-chudan

Robuse:  ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori / ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro  shitate dori / ushiro uwate dori / ushiro kubi shime katate dori

Ushiro hiji kudaki: ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori /ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro shitate dori / ushiro uwate dori / ushiro kubi shime katate dori

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshi:  ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / ushiro ryote dori / dosokute dori / junte dori / shomen uchi / tsuki jodan

Ushiro hiki otoshi:  omote-yokomen-uchi (irimi) / tsuki-chudan (tenkan) / sode dori

Ushiro kata otoshi:  omote-yokomen-uchi / tsuki-chudan

 

Suwari waza:

Kote gaeshi:  shomen-uchi

Robuse:  shomen-uchi

Mukae daoshi:shomen-uchi

Wa-no-seishin( Aiki-nage):  junte / ryote-dori (2 forms) / ryote-ippo-dori / ushiro-ryote-dori

Canalisation ( Aiki-nage) : tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi

Randori:   Ju no randori against 2 attackers (tanto or tambo is possible)