Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 4 kyu

Henka waza: Kote waza

Kote Goyashi - Junte-Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori\ Tsuki Chudan \ Shomen-Uchi

Negi kote Gaeshi - Junte-Dori \ Dosokute Dori

Yuki Chigae - Dosokute Dori \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Kote kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Shiho Nage - Junte-Dori \ Dosokute Dori

Robuse - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Tembin Nage - Dosokute Dori

Mukae Daoshi: Dosokute Dori Hiki Otoshi Irimi: Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

  

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori

Ushiro Riote Dori

Riote Ippo Dori

Free Randori 1 Attackers

 

5.jpg
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК  СРЕДА  ПЯТНИЦА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

13.30 (7-8лет)

инструктор Александр

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

15.00 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 16.30 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 17.30 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

ВКлого 6лет 21