Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 5 kyu

 

Henka waza: Kote waza

Kote goyashi - Junte Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen-Uchi

Yuki chigae - Dosokute Dori \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Kote kudaki - Junte-Dori \ Dosokute-Dori 

 

Henka waza: Ude waza

Robuse - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Ryote Ippo Dori \ Tsuki Chudan \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki - Junte Dori \ Dosokute Dori

Tembin Nage - Dosokute Dori

 

Henka waza: Tai waza

Hiki Otoshi Irimi: Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

 

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori

Ushiro Riote Dori

2.jpg
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК  СРЕДА  ПЯТНИЦА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

13.30 (7-8лет)

инструктор Александр

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

15.00 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 16.30 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 17.30 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

ВКлого 6лет 21