Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 6 kyu

 

Tai-Sabaki whit partner:  Nagashi \ Hiraki \ Irimi \O-Irimi \ O-Irimi-Senkai

Ukemi-waza: Mae Ukemi \ Ushiro Ukemi \ Yoko Ukemi\ Yoko-Ukemi-Tai-Otoshi

 

Henka Waza: Kote Waza

Kote Goyashi - Junte dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Yuki Chigae - Dosokute Dori

Kote Kudaki -Junte-Dori \ Dosokute-Dori

 

Henka Waza: Ude Waza

Robuse: Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Mae Eri Dori \Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Hiji Kudaki: Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Henka Waza: Tai Waza

Hiki Otoshi Irimi: Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori 

3.jpg
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК  СРЕДА  ПЯТНИЦА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

13.30 (7-8лет)

инструктор Александр

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

15.00 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 16.30 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

 17.30 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

ВКлого 6лет 21