AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION Yondan

 

 

10 min Shodan, Nidan, Sandan

Kata: Hyori-no-kata

Randori: Tanto

                  Tambo

          Jo

            Ken

AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION SANDAN

 

 

Henka waza: Ude waza

Kataha otoshi:   sode-dori / tsuki-chudan

Ura kataha otoshi: 

sode-dori / ushiro-ryote-dori / ushiro-kube-shime / tsuki-chudan  / ura-yokomen-uchi /

shomen-uchi / dosokute dori / ryote dori /mae eri dori /ushiro kubi shime katate dori

Mae hiji kudaki:  ushiro-uwate-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi

 

Henka waza:

Tai waza

Do gaeshi:

 shomen-uchi / omote-yokomen-uchi / ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / dosokute dori / junte dori  / tsuki jodan / ushiro ryote dori

Gyaku do gaeshi:       tsuki-jodan

 

Henka waza:

Tobu waza

Hachi mawashi: 

ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / dosokute dori / junte dori / shomen uchi / tsuki jodan

Mae tobu nage:     tsuki chudan / tsuki jodan  / shomen uchi / omote yokomen uchi

Gyaku mae tobu nage:     tsuki chudan / tsuki jodan  / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Henka waza:

Shime waza

Eri jime:                tsuki chudan / tsuki jodan / shomen uchi / omote yokomen uchi

Kataha jime:       tsuki chudan / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Henka waza:

Hikitate waza

Kannuki hikitate: dosokute dori / tsuki chudan / shomen uchi / omote yokomen uchi

 

Hiji mage hikitate:               tsuki chudan / tsuki jodan      

 

Kata:

Emono waza: Ken Ryu no Kata:                       Kote gaeshi                             Tsuki chudan

Ura kataha                             Tsuki chudan

Shiho nage                             Omote yokomen uchi

Robuse                                  Maki uchi

Mukae daoshi                        Maki uchi

Do gaeshi                              Men uchi

Tai Jutsu: Ken Ryu no Kata:           Tsuki chudan (migi)        Kote gaeshi

Tsuki chudan (hidari)         Ura kataha

Omote yokomen uchi (migi)  Shiho nage

Shomen uchi (migi)               Robuse

Shomen uchi (migi)                               Mukae daoshi

Omote yokomen uchi (migi)  Do gaeshi

 

Wa-no-seishin( Aiki-nage): free

Canalisation ( Aiki-nage) : free

 AIKIDO – YOSEIKAN

 

AIKIDO YOSEIKAN EXAMINATION NIDAN

 

Henka waza:

Kote waza

 

Gyaku kote gaeshi:  junte-dori / dosokute dori / tsuki-chudan / omote-yokomen-uchi

 

Kote kudaki:   junte-dori / dosokute-dori (ushiro-ukemi /Kata Kansetsu) / sode-dori  / mae eri dori

 

Henka waza:

Ude waza

 

Ura ude nage:  ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori / ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro kubi shime katate dori

Juji garami:  ryote-ippo-dori / ryote-dori / ushiro-ryote-dori

Ude garami: junte-dori / dosokute dori / ushiro-ryote-dori / tsuki-jodan / ura-yokomen-uchi

Ude kakae mae hiki otoshi:      tsuki-chudan (irimi / tenkan)

 

Henka waza:

Tai waza

 

Mae hiki otoshi:  tsuki-jodan / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Te uchi mata gaeshi: tsuki-jodan

Koshi nage:  ryote-dori / ushiro-ryote-dori / omote-yokomen-uchi

 

Kata

Emono waza: Tanto no kata:                  Hiji-kudaki                             tsuki-chudan

Kote-gaeshi                            tsuki-chudan

Tembin-nage                          tsuki-chudan

Yuki-chigae (irimi)                 tsuki-chudan

Hiji-mage-hiki-tate                 tsuki-chudan

Hiki-otoshi (irimi)                  omote-yokomen-uchi

Kataha-otoshi (irimi)              omote-yokomen-uchi

Kannuki-hikitate                     omote-yokomen-uchi

Robuse                                  ura-yokomen-uchi

Hiji-kudaki                             ura-yokomen-uchi

Emono waza: To no nage waza:            Ashi tori oshi taoshi               omote yokomen uchi

      Yuki chigae                            maki uchi

      Kote gaeshi                            maki uchi

      Tembin nage                           o gasumi

      Ura mukae  daoshi                 maki uchi

Emono waza: Jo no nage waza:         Mukae daoshi                         shomen uchi

Tembin nage                           tsuki chudan

Juji garami                             tsuki chudan

                                                                     Kote gaeshi                             tsuki chudan

                                                                      Gyaku mae tobu nage             tsuki chudan

Emono waza: Jo no osae waza:          Ushiro hiji kudaki (hiji kansetsu)           tsuki chudan

Kote kudaki (hiji kansetsu)    tsuki chudan

Robuse (hiji kansetsu)           tsuki chudan 

Ushiro eri jime (eri jime)        tsuki chudan 

Wa-no-seishin( Aiki-nage):                 junte / ryote-dori (2 forms) / ryote-ippo-dori / ushiro-ryote-dori

Canalisation ( Aiki-nage) : tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi

 

Randori:                Ju no randori aiki-waza: unarmed and with tanto / tambo

                             Jo no randori nage waza: randori against jo

 

Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination Sho-dan

           Tai-sabaki with partner:  nagashi / hiraki / irimi / o-irimi / o-irimi-senkai

Ukemi-waza:   mae ukemi / ushiro ukemi / yoko ukemi / yoko-ukemi-tai-otoshi

 

Henka waza: Kote waza

Kote gaeshi: junte-dori / dosokute dori / ushiro-ryote-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Negi kote gaeshi:  junte-dori / dosokute dori /  ushiro-ryote-dori / tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi / shomen-uchi

Yuki chigae:  sode-dori / ushiro-ryote-dori / ushiro-kube-shime / tsuki-chudan  / ura-yokomen-uchi /shomen-uchi / dosokute dori / ryote dori /mae eri dori /ushiro kubi shime katate dori / tsuki jodan  

 

Henka waza: Ude waza 

Shiho nage:  junte-dori / dosokute dori / ryote dori / shomen-uchi /ushiro-ryote-dori /mae eri dori / omote-yokomen-uchi

Tembin nage:  junte-dori / dosokute dori / ryote dori / sode-dori / ushiro-ryote-dori / shomen-uchi / omote-yokomen-uchi / tsuki-chudan

Robuse:  ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori / ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro  shitate dori / ushiro uwate dori / ushiro kubi shime katate dori

Ushiro hiji kudaki: ura-yokomen-uchi / shomen-uchi / tsuki-chudan / junte dori / dosokute dori  / ryote ippo dori /ryote dori / mae eri dori / sode dori / ushiro eri dori / ushiro ryo kata dori / ushiro ryo sode dori / ushiro shitate dori / ushiro uwate dori / ushiro kubi shime katate dori

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshi:  ura-yokomen-uchi / tsuki-chudan  / ushiro-eri-dori / ushiro ryote dori / dosokute dori / junte dori / shomen uchi / tsuki jodan

Ushiro hiki otoshi:  omote-yokomen-uchi (irimi) / tsuki-chudan (tenkan) / sode dori

Ushiro kata otoshi:  omote-yokomen-uchi / tsuki-chudan

 

Suwari waza:

Kote gaeshi:  shomen-uchi

Robuse:  shomen-uchi

Mukae daoshi:shomen-uchi

Wa-no-seishin( Aiki-nage):  junte / ryote-dori (2 forms) / ryote-ippo-dori / ushiro-ryote-dori

Canalisation ( Aiki-nage) : tsuki-chudan / ura-yokomen-uchi / omote-yokomen-uchi

Randori:   Ju no randori against 2 attackers (tanto or tambo is possible)

Aikido – Yoseikan

аттестация

Aikido Yoseikan Examination 1 kyu

 

 

Tai-Sabaki With Partner: Nagashi / Hiraki / Irimi / O-Irimi / O-Irimi-Senkai

 

Ukemi-waza:  Mae Ukemi / Ushiro Ukemi / Yoko Ukemi / Yoko Ukemi Tai Otoshi

 

Henka Waza: Kote Waza

Kote Gaeshi:  Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

Negi Kote Gaeshi:  Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Yuki Chigae: Dosokute Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Riote Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi  

 

Henka Waza: Ude Waza 

Shiho Nage: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Ushiro Riote Dori /

Tembin Nage: Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi / Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Dori / Sode Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Omote Yokomen Uchi

Robuse: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Ippo Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Rio Kata Dori / Ushiro Rio Sode Dori / Ushiro Shitate Dori / Ushiro Uwate Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki: Junte Dori / Dosokute Dori / Riote Ippo Dori / Riote Dori / Mae Eri Dori / Sode Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Rio Kata Dori / Ushiro Rio Sode Dori / Ushiro Shitate Dori / Ushiro Uwate Dori / Ushiro Kubi Shime Katate Dori / Tsuki Chudan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi /

 

Henka waza: Tai waza 

Mukae Daoshi: Junte Dori / Dosokute Dori / Ushiro Eri Dori / Ushiro Riote Dori / Tsuki Chudan / Tsuki Jodan / Shomen Uchi / Ura Yokomen Uchi 

Ushiro Hiki Otoshi: Sode Dori / Tsuki Chudan (Tenkan) / Omote Yokomen Uchi (Irimi)

Ushiro Kata Otoshi:  Tsuki Chudan / Omote Yokomen Uchi 

 

Suwari Waza: 

Kote Gaeshi:  shomen-uchi 

Robuse: shomen-uchi 

Mukae Daoshi:shomen-uchi 

 

Wa-no-seishin( Aiki-nage): Junte / Riote Dori (2 Forms) / Riote Ippo Dori / Ushiro Riote Dori

Canalisation ( Aiki-nage) : Tsuki Chudan / Omote Yokomen Uchi / Ura Yokomen Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

Randori: Ju no randori against 2 attackers (tanto or tambo is possible)Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 2 kyu

 

Hojo-Undo:Negi-Gaeshi \ Nigiri-Gaeshi \ Oshi-Gaeshi \ Shinogi \ Tsuppari

Aiki-NageJunte Dori \ Riote Dori (2 Forms) \ Riote Ippo Dori \ Ushiro Riote Dori Tsuki Chudan \ Ura Yokomen Uchi \ Omote Yokomen Uchi

 

Henka Waza: Kote Waza

Kote Gaeshi -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Negi Kote GaeshiJunte Dori \ Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Yuki Chigae Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Kote Kudaki - Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Robuse -Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Sode Dori \ Mae Eri Dori \ Riote Dori \ Ushiro Rio Kata Dori \ Ushiro Rio Sode Dori \ Ushiro Rio Katate Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Ushiro Rio Kata Dori \ Ushiro Rio Sode Dori \ Ushiro Rio Katate Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Shiho Nage -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi \ Ushiro Riote Dori

Tembin Nage - Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Omote Yokomen Uchi

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshi – Dosokute Dori \ Ushiro Riote Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Hiki Otoshi  Irimi -Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: - Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Suwari waza

Robuse­  - Shomen-Uchi

Kote Gaeshi - Shomen-Uchi

Mukae Daoshi -Shomen-Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

Free Randori 1 attackers

 

Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 3 kyu

 

Henka waza: Kote waza

Kote Gaeshi - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Negi Kote GaeshiJunte Dori \ Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Yuki ChigaeDosokute Dori \ Sode Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Kote Kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Shiho NageJunte Dori \ Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi

Tembin Nage - Dosokute Dori \ Omote Yokomen Uchi

Robuse -  Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \

Ushiro Hiji Kudaki -Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi \Junte Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi \ Ura Yokomen Uchi

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Henka waza: Tai waza

Mukae daoshiDosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Hiki Otoshi Irimi - Dosokute Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

 

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

Ushiro Eri Dori

Ushiro Rio Kata Dori

Ushiro Rio Sode Dori

Ushiro Shitate Dori

Ushiro Uwate Dori

Ushiro Kubi Shime Katate Dori

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Ushiro Riote Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori (2 варианта)

Free Randori 1 Attackers

Aikido – Yoseikan

аттестация

 

Aikido Yoseikan Examination 4 kyu

Henka waza: Kote waza

Kote Goyashi - Junte-Dori \ Dosokute Dori \ Mae Eri Dori\ Tsuki Chudan \ Shomen-Uchi

Negi kote Gaeshi - Junte-Dori \ Dosokute Dori

Yuki Chigae - Dosokute Dori \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Kote kudaki -Junte Dori \ Dosokute Dori

 

Henka waza: Ude waza

Hiji Kudaki - Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Hiji Kudaki - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Sode-Dori \ Mae Eri Dori

Shiho Nage - Junte-Dori \ Dosokute Dori

Robuse - Junte Dori \ Dosokute Dori \ Riote Ippo Dori \ Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Sode Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Tembin Nage - Dosokute Dori

Mukae Daoshi: Dosokute Dori Hiki Otoshi Irimi: Dosokute Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

Ushiro Kata Otoshi: Riote Dori \ Mae Eri Dori \ Tsuki Chudan \ Shomen Uchi

  

Te Hodoki Kihon Kata:

Junte Dori

Dosokute Dori

Gyakute Dori

Riote Ippo Dori

Riote Dori

Mae Eri Dori

Sode Dori

 

Aiki-Nage

Junte Dori (2 варианта)

Riote Dori

Ushiro Riote Dori

Riote Ippo Dori

Free Randori 1 Attackers

 

2.jpg
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
 ПОНЕДЕЛЬНИК  СРЕДА  ПЯТНИЦА  ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

16.30 (7-8лет)

инструктор Александр

13.30 (7-8лет)

инструктор Александр

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

 17.30 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

15.00 (9-13 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

19.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

16.00 (4-6 лет)

инструктор Дмитрий

 20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

20.00 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

17.30 (Взрослая группа)

инструктор Дмитрий

ВКлого 6лет 21